KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ?

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie swoją ofertę kieruje do mieszkańców Miasta Krosna, którzy zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym spełniają jedno z poniższych kryteriów, a w szczególności do osób:

 

  1. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub osób bezrobotnych korzystających ze środków pomocy społecznej do 6 miesięcy od daty zarejestrowania w PUP w Krośnie,
  2. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 

Przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym nie stosuje się, a tym samym w zajęciach w Centrum nie mogą brać udziału osoby, które mają prawo do:

  • zasiłku dla bezrobotnych,
  • zasiłku przedemerytalnego,
  • świadczenia przedemerytalnego,
  • renty strukturalnej,
  • emerytury,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Co zyskasz dołączając do CIS w Krośnie?

Skip to content