Ranking został utworzony w oparciu o zawierane umowy z w ramach działalności usługowej warsztatów ogólnousługowego, opiekuńczego oraz animacji kulturalnej.

Jego celem jest wyróżnienie i publiczne uhonorowanie przedsiębiorców i instytucji aktywnie działających na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz aktywnej integracji społecznej i zawodowej uczestników Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

Podstawą oceny rankingowej była co najmniej 2-miesięczna współpraca z CIS w Krośnie poprzez przyjęcie uczestników w ramach reintegracji zawodowej na praktyki zawodowe lub prace zlecone.

Ranking obejmuje dwie kategorie partnerów:

 • „przedsiębiorca/firma” – osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą w warunkach wolnej konkurencji rynkowej,
 • „instytucja/organizacja” – jednostki samorządów terytorialnych oraz ich jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe, a także organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą.

 

Kryteria oceny dokonywanej w ramach rankingu:

 

1) Otwartość na współpracę – kryterium obejmuje:

 • inicjatywę partnera w podjęciu decyzji o przyjęciu uczestnika CIS w ramach praktyk zawodowych lub prac zleconych,
 • otwartość w podjęciu decyzji o przyjęciu osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym,
 • ciągłość współpracy rozumiana jako stała współpraca skierowana do jednego uczestnika lub stała współpraca
  z jednostką pomimo rotacji uczestników

2) Wsparcie zawodowe uczestnika w środowisku pracy – kryterium obejmuje: 

 • przeszkolenie pracownika,
 • współpracę w zakresie kształtowania pozytywnych nawyków w zakresie efektywności i etyki pracy,
 • zaangażowanie w zwiększanie umiejętności zawodowych uczestnika poprzez powierzanie nowych obowiązków,
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów zawodowych wynikających ze specyfiki pracy na danym stanowisku

3) Wsparcie społeczne uczestnika – kryterium obejmuje: 

 • zaangażowanie w kształtowanie pozytywnych relacji społecznych z uczestnikiem,
 • empatię i wyrozumiałość w stosunku do sytuacji lub zachowań uczestnika wynikających z długotrwałego pozostawania bez zatrudnienia,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych uczestnika i jego rozwój społeczny

4) Współpraca z pracownikami CIS dotycząca uczestnika – kryterium obejmuje:

 • otwartość na kontakty z pracownikami CIS, zwłaszcza
  z instruktorami zawodu i pracownikiem socjalnym,
 • wspólne planowanie dalszego rozwoju społeczno – zawodowego uczestnika,
 • wnioskowanie o działania przygotowujące do późniejszego zatrudnienia lub zwiększania kwalifikacji (np. o szkolenia tematyczne)

5) Zatrudnienie uczestnika – kryterium obejmuje fakt podjęcia przez partnera decyzji o zatrudnieniu standardowym lub zatrudnieniu wspieranym uczestnika.

6) Zlecanie prac w formie odpłatnej – kryterium obejmuje dodatkową punktację w tych wszystkich przypadkach, kiedy podpisana umowa z partnerem generuje przychód z tytułu wykonywania prac zleconych.

 

Ranking sporządzany jest raz na dwa lata do końca września danego roku kalendarzowego. Nagrody w ramach rankingu wręcza na oficjalnym spotkaniu Prezydent Miasta Krosna. 

Skip to content