Centrum Integracji Społecznej w Krośnie zostało utworzone z dniem 1 grudnia 2013 r. jako samorządowa jednostka budżetowa, a.działalność statutową rozpoczęło 8 stycznia 2014 r. Swoją działalnością statutową obejmuje mieszkańców Gminy Krosno, a obszarem działania Centrum jest Rzeczpospolita Polska.

Misją Centrum Integracji Społecznej w Krośnie jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, beneficjentów pomocy społecznej oraz innych, potrzebującymi wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy. Misja realizowana jest poprzez specjalistyczny program wsparcia naszych Uczestników w samodzielnym dokonywaniu zmian w swoim życiu, zwłaszcza w obszarach społecznym, emocjonalnym i zawodowym, a także kształtowanie aktywnego podejścia do udziału w życiu społeczności lokalnej oraz podejmowania uczciwej pracy.

Wizją Centrum Integracji Społecznej w Krośnie jest propagowanie aktywnej zmiany wśród mieszkańców Krosna, potrzebujących wsparcia w aktywizacji społeczno – zawodowej oraz kształtowanie na terenie miasta pozytywnego nastawienia do aktywizacji osób potrzebujących wsparcia, pracy oraz włączenia społecznego w myśl idei ekonomii społecznej.

Celem głównym działalności Centrum jest realizacja reintegracji społecznej i zawodowej poprzez następujące usługi:

  1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
  2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
  3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej,
  4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Krośnie mogą być osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum może być skierowana osoba na podstawie:

  1. własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
  2. wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, zakładu lecznictwa odwykowego, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Uczestnikami nie mogą być osoby, które posiadają prawo do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury.

Skip to content