Centrum Integracji Społecznej w Krośnie zostało utworzone z dniem 1 grudnia 2013 r. jako samorządowa jednostka budżetowa, a.działalność statutową rozpoczęło 8 stycznia 2014 r. Swoją działalnością statutową obejmuje mieszkańców Gminy Krosno, a obszarem działania Centrum jest Rzeczpospolita Polska.

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie m.in. realizuje specjalistyczny program pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym osobami długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, beneficjentami pomocy społecznej oraz innymi osobami, które potrzebują wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy.

Celem głównym działalności Centrum jest realizacja reintegracji społecznej i zawodowej poprzez następujące usługi:

  1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
  2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
  3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej,
  4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Krośnie mogą być osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum może być skierowana osoba na podstawie:

  1. własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
  2. wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, zakładu lecznictwa odwykowego, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Uczestnikami nie mogą być osoby, które posiadają prawo do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury.