KONTROLA ZARZĄDCZA

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  • skuteczności i efektywności działania;
  • wiarygodności sprawozdań;
  • ochrony zasobów;
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  • zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z art. 70 ustawy o finansach publicznych w ramach kontroli zarządczej muszą corocznie powstać trzy oficjalne dokumenty (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej):

  • roczny plan działalności, wskazujący konkretne cele w ramach poszczególnych zadań budżetowych wraz ze wskazaniem podzadań służących osiągnięciu celów oraz mierniki określające stopień realizacji celu i ich planowane wartości”;
  • informację / sprawozdanie z wykonania planu działalności;
  • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – tj. indywidualna samoocena świadomego osiągania rezultatów oraz działań, podjętych dla osiągnięcia rozsądnego poziomu pewności, że jednostka funkcjonuje legalnie, efektywnie, oszczędnie oraz terminowo.

Roczne plany działalności CIS w Krośnie wraz z informacją o ich wykonaniu:
plan na rok 2017 (PDF)
wykonanie za rok 2017 (PDF)
plan na rok 2018 (PDF)
wykonanie za rok 2018 (PDF)
plan na rok 2019 (PDF)

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Krośnie:
– za rok 2017 – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 (PDF)
– za rok 2018 – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 (PDF)