KONTROLA ZARZĄDCZA

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  • skuteczności i efektywności działania;
  • wiarygodności sprawozdań;
  • ochrony zasobów;
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  • zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z art. 70 ustawy o finansach publicznych w ramach kontroli zarządczej muszą corocznie powstać trzy oficjalne dokumenty (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej):

  • roczny plan działalności, wskazujący konkretne cele w ramach poszczególnych zadań budżetowych wraz ze wskazaniem podzadań służących osiągnięciu celów oraz mierniki określające stopień realizacji celu i ich planowane wartości;
  • informację / sprawozdanie z wykonania planu działalności;
  • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – tj. indywidualna samoocena świadomego osiągania rezultatów oraz działań, podjętych dla osiągnięcia rozsądnego poziomu pewności, że jednostka funkcjonuje legalnie, efektywnie, oszczędnie oraz terminowo.

Roczne plany działalności CIS w Krośnie wraz z informacją o ich wykonaniu:
plan na rok 2022 (PDF)
wykonanie za rok 2021 (PDF)
plan na rok 2021 (PDF)
wykonanie za rok 2020 (PDF)
plan na rok 2020 (PDF)
wykonanie za rok 2019 (PDF)
plan na rok 2019 (PDF)
wykonanie za rok 2018 (PDF)
plan na rok 2018 (PDF)
wykonanie za rok 2017 (PDF)
plan na rok 2017 (PDF)

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Krośnie:
– za rok 2021 – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 (PDF)
– za rok 2020 – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 (PDF)
– za rok 2019 – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 (PDF)
– za rok 2018 – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 (PDF)
– za rok 2017 – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 (PDF)

Skip to content