Poniżej zamieszczamy wymagane przepisami prawa informacje i sprawozdania finansowe dotyczące działalności Centrum Integracji Społecznej w Krośnie (na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości, Dz. U. z 2019, poz. 351):

  • Wprowadzenie do bilansu za 2018 rok – PLIK
  • Bilans jednostki za 2018 rok – PLIK
  • Rachunek zysków i strat za 2018 rok – PLIK
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok – PLIK