JAK DOŁĄCZYĆ?

Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego

Luty 7, 2019

Oferta Centrum Integracji Społecznej w Krośnie zawiera warsztaty z doradztwa zawodowego, warsztaty psychologiczne, komputerowe i szkolenia zawodowe. Zapewniamy również indywidualne wparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. Program reintegracji zawodowej realizowany jest w ramach warsztatu ogólnousługowego, warsztatu opiekuńczego i warsztatu animacji kulturalnej. Opiekę nad uczestnikami warsztatu sprawują instruktorzy zawodu.

Uczestnictwo w CIS trwa do 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach kierownik CIS może przedłużyć czas uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy. W tym czasie uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego podstawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego (IPZS). IPZS określa m.in. zasady uczestnictwa w Centrum, prawa i obowiązki uczestnika, formy i zakres reintegracji zawodowej i społecznej, a także osoby odpowiedzialne za realizację programu. IPZS zostaje zawarty na okres próbny jednego miesiąca.

W przypadku pomyślnego zakończenia okresu próbnego (pierwszego miesiąca) i zakwalifikowania uczestnika do Centrum, program zostaje przedłużony o kolejne 11 miesięcy. IPZS może zostać rozwiązany na skutek uporczywego naruszania jego postanowień przez uczestnika, trwałego opuszczania zajęć przez uczestnika lub na wniosek uczestnika o odstąpieniu od programu. Czas pobytu w Centrum wynosi od 6 do 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.

CIS zapewnia wszystkim uczestnikom:

 • przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich
 • szkolenie w zakresie BHP
 • środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Uczestnikowi Centrum przysługuje:

 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych,
 • świadczenie integracyjne w wysokości:
  50 % zasiłku dla bezrobotnych w pierwszym miesiącu uczestnictwa w CIS – okres próbny
  100 % zasiłku dla bezrobotnych w kolejnych miesiącach – okres właściwy,
 • nieodpłatnie jeden posiłek dziennie (zamiennie: bon towarowy na artykuły spożywcze),
 • 6 płatnych dni wolnych od zajęć w rocznym okresie uczestnictwa w CIS.

Zatrudnienie socjalne trwa 12 miesięcy i nie jest zatrudnieniem na zasadach kodeksu pracy. Uczestnik nadal jest osobą bezrobotną. Jego praca w tym okresie jest formą praktyki zawodowej połączonej z różnego rodzaju szkoleniami i wsparciem w rozwiązywaniu problemów, które spowodowały m.in. długotrwałe bezrobocie, liczy się jednak do stażu pracy, ponieważ od świadczeń integracyjnych odprowadzane są odpowiednie składki na ubezpieczenia społeczne.

No Comments

Leave a Reply