ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 23 nowej ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zamawiający – nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu – jest zobowiązany opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Plan zamówień publicznych Centrum Integracji Społecznej w Krośnie na rok 2022 – wersja 1 – PLIK

Zamówienie publiczne na usługi społeczne w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – pobyt dzienny

PLIK z treścią zamówienia

LINK do postępowania

——————————————Dane archiwalne—————————————————

Zgodnie z art. 23 nowej ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zamawiający – nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu – jest zobowiązany opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Plan zamówień publicznych Centrum Integracji Społecznej w Krośnie na rok 2021 – wersja 1 – PLIK

Zamówienie publiczne na usługi społeczne w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 – pobyt dzienny

PLIK z treścią zamówienia

LINK do postępowania

——————————————Dane archiwalne—————————————————

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej: „ustawą Pzp”, zamawiający nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego, sporządza plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszcza je na stronie internetowej. Obowiązek zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r.

Nałożony obowiązek przygotowania przez zamawiających planów postępowań jest elementem procesu, którego celem jest usystematyzowanie prowadzonych przez zamawiającego postępowań, a także zachowanie spójności podejmowanych w tym celu działań. Stanowi jedną z czynności przygotowawczych do udzielenia zamówienia publicznego, która niewątpliwie wpłynie na zwiększenie transparentności i przejrzystości postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W świetle art. 13a ustawy Pzp publikacja planów postępowań dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których realizuje się obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp. Zamawiający nie są zobowiązani do uwzględnienia w planach zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, jak również zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 ustawy Pzp oraz innych przepisów szczególnych. W przypadku Centrum Integracji Społecznej w Krośnie tryb udzielania poszczególnych zamówień określony został wewnętrznym zarządzeniem Kierownika jednostki.

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie informuje, że nie planowało realizacji i nie realizowało zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę równowartości  30.000 euro w roku 2017. Zamówienia realizowane przez jednostkę dotyczyły zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4. 

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie informuje, że nie planowało realizacji i nie realizowało zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę równowartości 30.000 euro w roku 2018. Zamówienia realizowane przez jednostkę dotyczyły zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4.

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie informuje, że nie planowało realizacji i nie realizowało zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę równowartości 30.000 euro w roku 2019. Zamówienia realizowane przez jednostkę dotyczyły zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4.

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie informuje, że nie planowało realizacji i nie realizowało zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę równowartości 30.000 euro w roku 2020. Zamówienia realizowane przez jednostkę dotyczyły zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4.

Skip to content