Deklaracja dostępności

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, prowadzącego stronę ciskrosno.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 26-11-2018.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07-04-2021.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • opublikowane materiały multimedialne (takie jak zdjęcia) mogą nie posiadać dodatkowych opisów;
 • opublikowane dokumenty w postaci plików .pdf, zawierających zeskanowaną treść dokumentów, nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
 • załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)
Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i – (minus)
Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)
Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (dla Urzędu Miasta Krosna oraz jednostek organizacyjnych Gminy) jest pani Anna Dziadosz, tel. 13 47 43 014, powołana do tej funkcji zarządzeniem nr 806/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail cis @ ciskrosno.pl lub pod numerem telefonu 13 47 43 904. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, pomieszczenia w budynku przy ulicy A. Mickiewicza 31:

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Budynek posiada jedno wejście od strony osiedla przy ul. A. Mickiewicza. Pomieszczenia zajmowane przez CIS w Krośnie znajdują się na II i III piętrze budynku. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mają możliwość skorzystania ze schodołazu, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w celu zapewnienia dostępności sprzętu (poprzez kontakt telefoniczny lub wiadomość e-mail co najmniej 2 dni robocze przed planowanym skorzystaniem z usług jednostki).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku na parterze znajduje się klatka schodowa umożliwiająca przemieszczanie się na poszczególne kondygnacje budynku za pomocą schodów, budynek nie jest wyposażony w windę pozwalającą przemieszczać się pomiędzy piętrami. Istnieje możliwość udostępnienia schodołazu po zgłoszeniu wcześniej takiej potrzeby (poprzez kontakt telefoniczny lub wiadomość e-mail co najmniej 2 dni robocze przed planowanym skorzystaniem z usług jednostki).
  W pomieszczeniach na II piętrze znajduje się sala szkoleniowa, sala gimnastyczna, szatnia, pokój psychologa oraz pomieszczenie administracyjne, a także toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na III piętrze znajdują się pokoje personelu: kierownika oraz pracowników, archiwum oraz pomieszczenie socjalne.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  Brak w/w dostosowań. Na parterze budynku znajdują się informacje i oznaczenia wizualne dla klientów Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek nie posiada wydzielonego parkingu. W bezpośredniej bliskości wejścia do budynku znajduje się parking osiedlowy, zarządzany przez Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową, wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych z oznaczeniem w formie tabliczki informacyjnej.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do pomieszczeń Centrum Integracji Społecznej w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku CIS w Krośnie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do pomieszczeń CIS w Krośnie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W CIS w Krośnie zapewniona jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, pomieszczenia w budynku Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance przy ulicy Ks. S. Decowskiego 46:

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów Dziennego Klubu Seniora „CAFFE 60+”, prowadzonego przez Centrum Integracji Społecznej w Krośnie dostępne są dwa wejścia do zajmowanych pomieszczeń w budynku. Wejście główne usytułowane jest od ul. Ks. S. Decowskiego 46, posiada pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Drugie wejście znajduje się od strony parkingu przy budynku i nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada klatkę schodową – 3 schody).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Pomieszczenia Dziennego Klubu Seniora „CAFFE 60+” znajdują się na jednym poziomie, na parterze budynku, obejmują salę klubową z aneksem kuchennym, pomieszczenie socjalne, szatnię oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewniono pełną dostępność architektoniczną na terenie pomieszczeń oraz na drodze wejścia/wyjścia.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń Klubu wykonana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim oraz z trudnościami w poruszaniu się. Na parterze budynku znajdują się informacje i oznaczenia wizualne dla klientów Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przed i obok budynku wydzielono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim oznaczeniem.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do pomieszczeń Centrum Integracji Społecznej w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku CIS w Krośnie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do pomieszczeń CIS w Krośnie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
  W CIS w Krośnie zapewniona jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na terenie opisywanego budynku: po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem jednostki.
Skip to content