Formalne Opieka wytchnieniowa 2022

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 – ROZSTRZYGNIĘTE

2 marca 2022

Ogłoszenie o wyniku postępowania – LINK

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – LINK

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu – LINK


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – pobyt dzienny, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Link do postępowania w Miniportalu zamówień publicznych

Link do postępowania na portalu ezamowienia.gov.pl

Treść Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – PLIK

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – PLIK

Załączniki:
Specyfikacja Warunków Zamówienia – PLIK
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – PLIK
Załącznik nr 2 – szczegółowe informacje – PLIK
Załącznik nr 3 – wymagane oświadczenia – PLIK
Załącznik nr 4 – przesłanki wykluczenia – PLIK
Załącznik nr 5 – wykaz osób – PLIK
Załącznik nr 6 – umowa (wzór) – PLIK
Załącznik nr 6 – umowa – zał. 1 karta realizacji usługi – PLIK
Załącznik nr 6 – umowa – zał. 2 karta zlecenia usługi – PLIK
Załącznik nr 7 – oferta wspólna – PLIK
Załącznik nr 8 – udostępnianie zasobów – PLIK
Załącznik nr 9 – aspekt społeczny – PLIK

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Skip to content